Přihlašte se do klubu. Zde vyplňte svůj e-mail:
Adresa je důvěrná a nebude v žádném případě předávána třetím osobám.

 

 

ims.gif (3094 bytes)
1.gif (1834 bytes)
logo2.gif (1657 bytes)
 

 
 
 

 

 

Kontakty s  mimozemšťany

 

"Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru", které se rozšiřují po republice, vyvolávají diskusi a stále častější otázky po smyslu a hodnotách "kontaktů s mimozemskými inteligencemi". Jsou tyto kontakty vůbec reálné ? Je možné je brát vážně ? Co stojí za těmito zprávami ? Jsou to výplody chorobných psychik a pokud ano, nejsou výmyslem i ostatní zprávy o všech stycích s neznámými bytostmi ? Jak poznat rozdíl ? Kdo jej vůbec stanoví ?

Je možné zjistit, že od vzniku každého zkoumaného objektu se odvíjí dva směry přístupu k němu - směr racionální a směr iracionální.

Někteří mohou namítnout, že racionální metody sice dospěly k řadě zjištění, ale nepředstavují vždy spolehlivý prostředek k odhalení pravdy. Ta může být pouze zjevená, daná zhůry či zvnějšku, je dávno daná, a autorita nejen obsahu sdělení, ale i samotných zvěstovatelů je nedotknutelná. Je na každém z nás, jaký směr si kdo stanoví.

Domníváme se však, že každá krajnost je v poznání škodlivá, a že je třeba, aby racionální a intuitivní či jiné metody získávání informací byly v naprosté rovnováze.

Od vzniku problému UFO vznikl i tento druhý směr, zbožťující problém a nepřipouštějící pochybnosti o předem daných vysvětleních. Je nebezpečí, že i tento směr využije racionálních metod, racionálního směru a strhne některé závěry na svoji stranu.

Problém UFO a problém mimozemských civilizací jsou dvě různé otázky co do výchozího přístupu a metod zkoumání. Problém UFO znamená výzkum neidentifikovaných létajících objektů, které jsou pozorovány v atmosféře, na zemi, ve vodě i v kosmickém prostoru. Nikomu dosud není známo, že jde o lodě z jiných planet. Spojovat oba tyto problémy je proto nesprávné.

Vehementní propojení obou problémů, jakož i prosazování hypotézy o mimozemském původu UFO jako jediném možném řešení zabraňuje nejen důslednému zkoumání, ale i otevírá cestu různým iracionálním vysvětlením, včetně vzniku zvláštní skupiny lidí, kontaktujících se s posádkami UFO a přinášející od nich různá poselství.

Nelze pochybovat o tom, že ke vzniku "poselství z vesmíru" vedou určité sociální a psychologické podmínky. Není zde možné analyzovat celou sociální situaci České republiky, není to ani účelem tohoto časopisu.

Spíše lze nacházet souvislosti v dopadech této situace na psychologické předpoklady u konkrétních osob. Obecně lze říci, že vhodným podhoubím je nejistota, ztráta jistot v neustále se měnícím světě, a tomu odpovídající překotné změny ve způsobu života. Do České republiky po dobách jistot vtrhla nejistota pro všechny - práce, bydlení, vzdělání, budoucnost vůbec. To vše provázené novým způsobem vlády, řízení a spravování země, prolínání a změny kulturních trendů, pluralita názorů a vlivů.

To vše vede u určitých jedinců k vytvoření si imaginárního světa - jednak svého vlastního, vnitřního, jednak i vyhledání vnějšího. Takového, který by zajišťoval stabilitu, novou sociální a psychologickou integritu, pocit bezpečí, možnost identifikace i určitý pocit nadřazenosti nad ostatními.

Způsobů, jak toho dosáhnout je mnoho, jedním z nich je i využití "kontaktů s mimozemšťany".

Druhy kontaktů

 1. kontakty fyzické - mimozemšťané tyto osoby fyzicky navštěvují, berou je do svých kosmických lodí, rozmlouvají s nimi, atd.
 2. kontakty nefyzické - mimozemšťané dávají vědět o své existenci za pomoci různých metod
 1. spiritistické - ke kontaktu se využívá klasických spiritistických metod, odpovídajícím je příslušník cizí inteligence
 2. telestetické - kontaktovaná osoba se dotazuje jiné inteligence telestetickými prostředky - virgule, kyvadla, odpovědi jsou binárního charakteru - ano / ne.
 3. písemné - kontaktovaná osoba vzkazy samočinně píše (aut. písmo)
 4. mentální - kontaktovaná osoba slyší a vnímá hlasy
 5. vizuální - mimozemské bytosti vnímá vizuálně pouze kontaktovaná osoba, nikdo jiný

3) kontakt úplný - člověk je sám mimozemšťanem. Tím se stal převtělením, přijetím mimozemského vědomí apod.

Obsahy kontaktů

Země je ohrožena a v důsledku úpadku duchovních a mravních hodnot se chystají k nástupu temné a nečisté síly. Proti nim však stojí semknuté flotily dobře smýšlejících mimozemšťanů, kteří si vybírají ke spolupráci vyvolené pozemšťany, pochopitelně ty nejlepší a duchovně nejvyspělejší, za účelem záchrany ohrožované Země.

Tato spolupráce spočívá pokaždé v něčem jiném. V úzce a přísně organizovaných skupinách jde o praktikování pozitivní energie cestami meditací, někdy je to nahrazeno uctíváním "vůdce" či "kontaktéra", ve všech případech je to rozšiřování "poselství" mezi co největší počet lidí a to za každou cenu. Publicita spojená se zprávami z vesmíru obvykle přináší značný finanční zisk. V důsledcích je to předpoklad pro pozdější ekonomickou expanzi, získání finančních prostředků od důvěřivců, vytvoření zázemí v podobě trvalých skupin podporovatelů, odběratelů knih či časopisů. Počáteční investice v rozšiřování "poselství" se dozajista vyplácejí.

Mezi uctívači mimozemských civilizací se vyskytují stále stejné prvky v jejich věrouce. Určité skupiny či "kontaktéři" se zaměřují pouze na některé.

Mimozemšťané přišli lidstvo varovat či zachránit - přičemž v každém období je důvodem pro zásah něco jiného - nebezpečí jaderné války, ekologická katastrofa, či už zmíněný duchovní úpadek, projevující se agresivitou, erotikou, či nezdravým způsobem života. Kontaktující mimozemšťané se hlásí k autorství při vytvoření lidského rodu, jejich potomci obývali či navštěvovali Atlantidu, Egypt či jiné zaniklé civilizace. V různých prvcích jejich učení koresponduje s vědeckými poznatky, čerpá z nich, jindy vědu úplně odmítá, čerpá ze spekulativní a "záhadologické" literatury.

V obsahu těchto druhů kontaktů lze vysledovat tyto společné rysy až zákonitosti :

 1. mimozemšťané se podobají lidem, vzhledem i chováním. Představují ideál, ke kterému je třeba obdivně vzhlížet. Ideál se blíží ideálu těch, kteří "poselství" přinášejí. To je patrné na vzhledu, kdy jsou ideálem muži a ženy jako vystřižení ze žurnálů 50. a 60. let, tzn. doby, kdy "kontaktéři" prožívali své mládí.
 2. Mimozemšťané jsou naši starší, tj. i moudřejší, vyspělejší duchovně, kulturně i technologicky.
 3. Mimozemšťané se zásadně vyjadřují k těm problémům, které lidstvo momentálně má. Obávají se o osud lidstva - v dobách studené války varují před jadernou válkou, po jejím skončení před ekologickou katastrofou.
 4. Mimozemšťané jsou technicky daleko vyspělejší, ale jejich technika neohrožuje životní prostředí, a plně jim slouží bez vedlejších účinků.
 5. Mimozemšťané jsou odrazem těch poměrů, které právě ve společnosti kontaktéra panují, pochopitelně ve smyslu vyřešení a odstranění všech aktuálních pozemských problémů.

Ve Spojených státech mají s "kontaktéry" dlouholeté zkušenosti. V knize "Tajemný život" se D. M. Jacobs zmiňuje i o těchto "kontaktérech s mimozemšťany", které nazývá "spojenci". Píše, že ""spojenci" z 50. let dali začátek této teorii s jejich nesmyslnými historkami o shovívavých, rakovinu léčících, válek zastavujících Bratrech z vesmíru. Tito "spojenci" jsou modelem neserióznosti ... Spojenci procházejí zkušenostmi hluboce zakořeněnými v populární vědecké fikci tehdejší doby a jejich historky byly omezeny jejich znalostmi. (...) "Spojenci" aktivně vyhledávali zdroj peněz, oko veřejnosti a věnovali nesmírnou část energie oběma." (1)

Pohnutky

Vedle vyložených lží a výmyslů, které si samozvaní kontaktéři záměrně vytvářejí, může fenomén "kontaktérství" vzniknout i za pomoci jiných cest.

Jedním ze způsobů je seznámení se spiritistickými praktikami, využití psychotronických metod, proutkaření, práce s kyvadlem, kontakt s osobami, které využívají dalších svých schopností - jasnovidné diagnostiky nemocí, léčitelství apod. Příjem informací o prostorově vzdálených, časově odlišných a nebo jinak skrytých skutečnostech, vyvolává nutně otázky - kdo vlastně odpovídá ? Kde je zdroj těchto informací ? Proč toto funguje právě mně a ne nikomu z mého okolí ? V čem je má vyvolenost ? Jak je možné, že lze takovými cestami získat informace třeba i o prostorově a třeba i časově vzdáleném člověku ?

K tomu přináleží i metody pokročilejší - automatická kresba a zejména automatické písmo. Za určitých okolností může dojít k ohlášení se cizího vědomí, třeba mrtvého člověka.

Vzniklé otázky při nedostatečně pevném filozofickém zázemí mohou vyvolat i následující myšlenkový postup : mohu-li přijímat informace z nějakého neznámého zdroje, proč by oním zdrojem nemohla být nějaká cizí inteligence, třeba i z odlišné civilizace ?

Kontaktéři

V čele skupin ufomanů stojí vždy výraznější osobnost v roli "kontaktéra".

V českých zemích tuto úlohu nahrazují mezinárodně proslulé postavy George Adamski, Claude Vorilhon "Rael", a v poslední době Billy "UFO" Meier. Avšak vedle těchto mezinárodně proslulých "kontaktérů, oslavovaných v mnohých knihách, existují i mnozí místní, domácí "kontaktéři".

Takovou je např. paní Eva Vlčková z Chodova u Karlových Varů. Již devatenáct let trvají prý její kontakty s bytostmi z planety Elielie. Tvrdí, že po oplodnění mimozemšťany porodila dvě děti, které jí byly uneseny do vesmíru. Jejím učitelem je Obaro Andrews z této planety, podle něhož je známa také jako "paní Obaro". Její normální psychický a fyzický stav potvrdil redakci Blesku MUDr. Germán Silva. (2)

Jiní nějakým způsobem začali využívat psychotronické praktiky a úspěchy v jejich použití např. v léčitelství či při hledání vody či geoanomálních zón zkusili ověřit i v oblasti "kontaktu s jinými inteligencemi".

Předchůdcem při seznámení s psychotronickými praktikami bývá často spiritistická zkušenost.

Za pomoci klasické techniky posouvání skleničky po písmenech abecedy přijímali poselství od "mimozemšťana z planety Elijeji" Ivona a Ilona P. z Telče. (3) Po jejich vzoru "vyvolávají mimozemšťany" i další nadšenci.

Další "kontaktérkou", nabízející zvídavcům a novinářům i "manifestační lety UFO", byla i Simona Mertlová z Moravy. (4)

Někdy může být za kontakt s neznámou inteligencí považován případ automatického písma či kresby. Tu využívá řada léčitelů, ale tato schopnost může přijít i náhle u naprosto nepřipravených a často pak i šokovaných osob. Interpretace tohoto jevu je pak závislá na znalostech a zkušenostech a může být vysvětlena i jako kontakt s mimozemšťany.

Tak byly i vysvětleny kresby a jakési neznámé písmo Kláry Malikovové z Taškentu, která od 9.7.1990 začala náhle psát a posléze i kreslit. (5)

Podobný případ jsme řešili před časem u jedné ženy z okolí Plzně (6)

Je možné také přijímat informace jinými cestami - člověk "slyší" hlasy, přijímá jakoby "telepatické" zprávy.

Např. Ludmila Bondarenková náhle začala "slyšet myšlenky kosmu, číst, co mi říkají - po tzv. spojovacích kanálech. (...) Dávají mi třeba možnost dělat diagnózu člověka. (...) Když dostanu zprávu, sepíši ji." (7)

Vedle "kontaktérů" působí i jejich impresáriové. Jako novinář D. Leslie provázel G. Adamského, L. Bondarenkovou provází lékař-psychoterapeut dr. G. Leščenko, který se stará o "důkazy" v podobě videozáznamů.

Velmi známým "kontaktérem" je Petr Chobot. Na svých přednáškách přinášel kontakty ze souhvězdí Labutě a Oriónu, oznamoval přítomnost mimozemských civilizací v přednáškových sálech, posléze se i sám za mimozemšťana vyhlásil. (8)

Závěr

Je zřejmé, že za "kontakty s mimozemšťany" se skrývají jednak evidentní podvody, touha po snadné živnosti. Na druhé straně může jít o výrony poškozeného podvědomí, nelze vyloučit ani možný kontakt se zemřelými. Může také jít o chorobnou lživost, vystupňování fabulace a vybičované fantazie do takového stupně, až se osoba do svých výmyslů vžije natolik, že je považuje za realitu. V této souvislosti připomínáme, že hranice duševního zdraví je velmi tenká.

Podle názoru Vl. Lišky "ufologie i ufománie jsou dva paralelně existující názorové trendy, které spolu budou neustále soupeřit. A poněvadž toho o UFO víme zatím velmi málo, budeme si muset i na naše vizionáře UFO zvyknout." (9)

Myšlenku "ufománie" podporuje jednak názor, že vlastně v ufologii neexistují žádná pravidla (10), ale i to, že o UFO se neví téměř nic a nelze také stavět vysvětlení jakékoli mantinely. Často se tak vystupuje ve jménu tolerance a snášenlivosti k odlišným názorům. Ve svém důsledku takové postoje vracejí léta bádání o několik desetiletí nazpět na úplný počátek.

Domníváme se, že tomu tak není a že racionální proud na zkoumání UFO by se měl ostře oddělit od "ufománie" a distancovat se od něj. Nestane-li se tak, bude vždy nebezpečí, že v očích veřejnosti a odborníků budou zastíněni nesrovnatelně veřejně agilnějšími "ufomany".

Tím však principiálně nevylučujeme opravdový příjem poselství od cizích inteligencí. Je však nutné pečlivě oddělit případy posedlosti, docela obyčejné pomatenosti, nebo snah vydělávat na hlouposti jiných.

Předně je však nutné si objasnit, co je to "kontakt" a co jsou to "mimozemšťané".

"Kontakt" je spojení nebo styk. Ten může být jednak fyzický, za pomoci smyslů (zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu), z čehož vyplývá, že v širokém smyslu slova může být za "kontakt" považováno každé pozorování UFO či jiného anomálního jevu, za druhé myšlenkový - přenos informací bez účasti smyslových kanálů. V otázkách anomálních jevů však nelze vždy jednoznačně říci, o který styk jednoznačně šlo, ani nelze oddělovat jeden druh od druhého.

S čím se však člověk kontaktuje, zda to jsou "mimozemšťané", vlastní podvědomí, zbytky vědomí zemřelých - to nikdo z určitostí nemůže říci.

C Kol. aut. Klubu psychotroniky a UFO, 1998

(Borská 19 / Hotel Victoria, 320 22 Plzeň)

 1. Jacobs, D.M.: Tajemný život. Přímá svědectví únosů UFO. Práh, Praha 1993, s. 179 - 180)
 2. Fikar, J.: Svérázné svědectví. Blesk, 23.3.1996
 3. viz např.: Lenk, L.: Dvě děvčata z Telče tvrdí : Komunikujeme s mimozemšťanem. Signál, 11/1993, s. 23, Šafařík, L.: Co se skrývá za poselstvím z Telče ? ZAZ č. 4, roč. 1993, s. 13 - 15
 4. Urbánek, P.: Kontakt s mimozemšťany ? Region T, 17.2. 1994, s. 5, Urbánek, P.: Kdo pomůže modré planetě ? Region T, 23.3.1994 s. 5
 5. Tento případ předložila odborníkům a podrobně rozebrala : Šnajdrová, H.: Klára a mimozemšťan. Ahoj ma sobotu, č. 6, 1991, Šnajdrová, H.: Byl to mimozemšťan ? Ahoj, č. 14, 1991)
 6. viz : Jehlička, M.: Ženu terorizovala záhadná síla, před níž nebylo úniku. Plz. deník, 5.3.1997. Téma automatického písma či kresby je velmi zajímavým fenoménem a jeho rozboru se budeme věnovat v některém z dalších čísel.
 7. Lukša, R.: Ukrajinka si dává dostaveníčko s mimozemšťany. Den 15.8.1996
 8. Volaříková, Z.: Mimozemšťan, léčitel nebo agent StB ? Plz. deník, 13.1.1995, Šafařík, L.: Co nám říkají "vyšší sféry". ZAZ č. 5, roč. 1994, s. 11 - 12,
 9. Liška, V.: Nová zvláštní zpráva o mimozemšťanech v Čechách. Rodokaps, č. 24, roč. 1994, s. 44 - 48
 10. viz : Vašek, I.: Otevřený dopis. ZAZ č. 1, roč. 1998, s. 28
 

Hledáme schopné lidi, kteří si chtějí vydělat jako obchodní zástupci při prodeji reklamy na internetu. Práce vhodná především na vedlejší pracovní poměr. Na vzdělání nezáleží, důležité jsou především pracovní výsledky. Finanční odměna je řešena formou provize z prodané reklamy, která se pohybuje mezi 30% - 50%. Pokud máte zájem, informujte se Petr Dědič
 
Vypadá to, že nová grafická podoba serveru má úspěch a líbí se vám. Rád uvítám podnětné návrhy, jak vše dále vylepšit. Návštěvnost jde stále vzhůru - jen tak dál..

 

Viděli jste UFO nebo jiný zvláštní úkaz? Napište nám o tom. Pokud chcete reagovat na nějaký článek na serveru UFO.CZ, použijte k tomu prosím toto diskusní fórum.
Pokud si chcete přečíst příspěvek nebo reakci jiného čtenáře, klikněte SEM.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu a bez souhlasů autorů je nelze dále kopírovat ani jinak přebírat. Informujte se u Petra Dědiče

Stránky jsou projektovány pro Internet Explorer 4.0+  a Netscape 4.0+, rozlišení 1024*768